Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
KWIECIEŃ 2024r.
1. Kolory wiosny
- utrwalenie znajomości kolorów
- rozwijanie krytycznego myślenia
- doskonalenie orientacji w przestrzeni i ocena kierunku
- odczuwanie radości podczas malowania palcami
- uwrażliwienie na potrzeby osób ze spektrum autyzmu

2. Dbamy o zdrowie
- uzmysłowienie sobie, że złe nawyki prowadzą do nadwagi, otyłości oraz mogą być przyczyną chorób
- dostosowanie napięcia mięśniowego do zamierzonego efektu
- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
- zwracanie uwagi na zdrowe odżywianie
- wyrabianie skoczności i zwinności

3. Wiosenny ogród
- zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną
- rozwijanie umiejętności swobodnego i spontanicznego wyrażania muzyki ruchem całego ciała
- zwrócenie uwagi na cechy jakościowe elementów zbioru
- utrwalanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczb
- poznanie cech charakterystycznych dla ptaków

4. W wiejskiej zagrodzie
- podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki
- rozwijanie umiejętności ilustrowania i naśladowania ruchem sposobu poruszania się zwierząt
- doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem
- coraz lepsze rozumienie rzeczywistości, porządkowanie jej i nazywanie
- nazywanie i rozpoznawanie zwierząt gospodarskich i ich dzieci
- odkrywanie własnych możliwości i zdolności muzycznych

5. Mój kraj Polska
- poznanie pojęć: godło, flaga, hymn, stolica
- odczuwanie radości i dumy z bycia Polakiem
- utrwalenie barw narodowych Polski
- rozwijanie małej motoryki - precyzyjnych ruchów palców oraz koordynacji oko-ręka
- doskonalenie refleksu psychoruchowego