ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2022r.

DRZEWA JESIENIĄ:
- poznawanie przyrody
- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią,
- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,
- zapoznanie z liczebnikiem głównym 5.

GRZYBY:
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych,
- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia poprzez odtwarzanie,
- przeliczanie w zakresie 1-5,
- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń nauczyciela.

ZWIERZĘTA W LESIE:
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- wdrażanie do wspólnego śpiewania,
- nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

JESIENNA POGODA:
- rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji,
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk,
- dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów,
- tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości itp.,
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń.