Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

WRZESIEŃ 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Witaj przedszkole:

 

- poznanie i utrwalenie imion kolegów i koleżanek,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- wzbogacenie wiedzy na temat różnych możliwości spędzenia wakacji,

- odkrywanie mocnych stron członków grupy,

- rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury,

- rozwój wrażliwości na elementy muzyki: tempo, dynamikę.

 

 

  1. Razem jest weselej:

 

- poznanie sposobów tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru wg koloru, kształtu, wielkości,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- szybkie reagowanie na zmianę tempa i dynamiki,

- nabieranie wprawy w planowaniu motorycznym,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

  1. Nasze emocje i uczucia:

 

- poprawa świadomej interpretacji języka ciała,

- umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne,

- rozwijanie postawy odpowiedzialności,

- utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych,

- rozwój zainteresowań muzyką klasyczną ,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- poprawa koordynacji oko-ręka.

 

  1. Powitanie Jesieni:

 

- odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku,

- zebranie liści do kącika przyrody,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie orientacji w przestrzeni,

- rozumienie pojęć: dłuższy-krótszy, wyższy- niższy, szerszy- węższy.