ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2023r.

1. „Ja i moi koledzy w przedszkolu”
- integrowanie grupy, poznanie imion kolegów i koleżanek
- zapoznanie z miejscami zabaw, kącikami tematycznymi
- wdrażanie do przestrzegania określonych zasad
- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
- wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy

2. „Nasze przedszkole”
- nabywanie i rozwijanie poczucia empatii, rozróżnianie emocji i uczuć
- integrowanie dzieci wokół wspólnych działań
- wyrabianie reakcji na muzykę, reagowanie ruchem na rytm i tempa
- zachęcanie do wyraźnego mówienia
- utrwalanie nazw kolorów, próby tworzenia i nazywania barw pochodnych

3. „Na ulicy”

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy, obserwacja ruchu ulicznego i działania świateł
- zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu
- zapoznanie z numerami alarmowymi
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
- utrwalanie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa

4. „Dary sadu”
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
- poszerzanie słownika o pojęcia: sad, drzewa owocowe, śliwa, jabłoń, grusza, jesień
- kształtowanie umiejętności liczenia
- porównywanie liczebności zbiorów
- poznawanie i przyswajanie zasad zdrowego żywienia

5. „ Dary ogrodu ”

- kształcenie umiejętności wypowiedzi w oparciu o ilustracje, rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność warzyw
- nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
- zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i zapoznanie z właściwościami warzyw np. barwienie
- wdrażanie do szanowania wytworów własnych i rówieśników
- zachęcanie do dokonywania samodzielnych wyborów