Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze czerwiec 2024

 

 

1. Niespodzianka dla dzieci

 

- rozwijanie umiejętności twórczego spoglądania na problem

- coraz lepsze rozumienie stosunków międzyludzkich

- dostrzeganie swoich mocnych stron

- odkrywanie rozmaitych kombinacji i połączeń materiałów plastycznych

- wyzwalanie spontaniczności poprzez wspólną zabawę

 

2. Zwierzęta egzotyczne

 

- wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata

- rozwijanie procesów myślenia: analiza, synteza, porównania, uogólniania

- rozwijanie koordynacji ruchów rąk, wzroku, współpracy palców

- graficzne odwzorowywanie wysłuchanego rytmu

- rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie

 

3. Co to jest ekologia?

 

- zainteresowanie tematem ekologii

- wzrost wiedzy na temat zasad dbania o środowisko

- wprowadzanie kierunków od osi własnego ciała

- poznanie pojęć: wysypisko, odpady, recykling

- rozwijanie krytycznego myślenia

 

4. Dokąd na wakacje?

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

- rozwijanie słownej i plastycznej inwencji twórczej

- rozumienie na czym polega uporządkowany układ zbiorów

- utrzymywanie tempa ruchu zgodnie z muzyką

- utrwalenie znajomości symboli graficznych liczb.

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze maj 2024

 

 

 

 

1. Książki – nasi przyjaciele

 

- poznanie pracy bibliotekarza

- poznanie historii papieru oraz jego właściwości

- utrwalenie znaczenia liczebnika głównego i porządkowego

- poznanie zasad higieny czytania

- utrwalenie znajomości cyfr i znaków matematycznych

 

2. Majowa łąka

 

- Calineczka” – zaznajomienie z fabuła baśni

- zapoznanie z cyklem rozwoju motyla

- rozumienie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

- doskonalenie umiejętności doliczania i odliczania

 

3. Moja rodzina

 

- odwaga w posługiwaniu się mową, mimiką, gestem, ruchem na forum grupy i przed najbliższą rodziną

- rozwijanie mowy, twórczej aktywności werbalnej

- utrwalenie znajomości cyfr

- wyrażanie swoich myśli, spostrzeżeń w formie graficznej

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 

4. Ciekawe zawody

 

- poznanie pracy – bankowiec

- poznanie pojęć : sejf, karta płatnicza, kredyt

- porównywanie pojemności naczyń – odkrywanie zależności

- rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych

- klasyfikacja jakościowa według trzech cech.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 1. „ Kolory wiosny” - „ Jak kwiecień szukał tęczy” – - uważne słuchanie wiersza
  Hermana, rozmowy dot. wiersza, wyjaśnienie pojęcia tęczy, próba nauki wiersza na pamięć. Zabawy utrwalające poznane litery. „ Znikające obiekty” – zabawa matematyczna - usprawnienie procesu liczenia znikających obiektów, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie percepcji słuchowej. „ Tęcza” – eksperyment; tworzenie tęczy za pomocą: bibuły, farb, wody. „ Wiosenny walczyk” - wprowadzenie piosenki do nauki.  „ Bazie” – zajęcia plastyczne. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem piłek, obręczy.

 

 1. „ Dbamy o zdrowie” - „ Łakomczuszek i pękaty brzuszek” – wiersz
  Dardzińskiej, wprowadzenie litery „ Z, z” na podstawie wyrazu „ Zdrowie”. „ Przywołuję liczbę” – zabawa matematyczna; utrwalanie rozumienia, że liczebnik główny określa liczbę, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. „ Gabinet lekarski” - zorganizowanie kącika zabaw. - spotkanie
  z higienistką; wzbogacanie wiedzy nt. prawidłowej dbałości o higienę jamy ustnej, uświadomienie przyczyn powstawania próchnicy, poznanie specyfiki      pracy higienistki stomatologicznej. „ Mydło lubi zabawę” – piosenka. „ Namaluj swój nastrój” – zajęcia plastyczne; - malowanie farbami akwarelowymi, uświadomienie sobie własnego nastroju, rozwijanie małej motoryki – ćwiczenie ruchów nadgarstka poprzez malowanie długimi, płynnymi pociągnięciami pędzla.

 

 

 • „ Wiosenny ogród” - „ Pobudka drzew” – wiersz K. Dardzińskiej. Zapoznanie
  z literą „ H,h” na podstawie słowa – hamak. „ Kukułka” – zabawa matematyczna; śpiewanka matematyczna, wydłużanie koncentracji uwagi,  utrwalanie strony lewej i prawej. „ Drzewa w naszym ogrodzie” – zabawy przyrodniczo – badawcze;  poznawanie świata poprzez zmysły; rozwijanie samodzielnego myślenia – próby wyciągania wniosków, dostrzeganie drzew z nieznanej dotychczas perspektywy, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. „ Wiosenny walczyk” – piosenka; zapoznanie z piosenką, nauka piosenki, rozwijanie poczucia świadomego ruchu, usprawnienie pamięci muzycznej, szybkie reagowanie na zmiany rytmu, umuzykalnianie dzieci. „ Drzewo życia” – zabawa plastyczna;  rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych. Spacer do pobliskiego lasu; przypomnienie o należytym zachowaniu się w lesie, zwrócenie uwagi na przyrodę, rozróżnianie gatunków  i nazw drzew.

 

 1. „ W wiejskiej zagrodzie” - „ Brzydkie kaczątko” – bajka – drama; utrwalenie treści bajki, wczuwanie się w charakter postaci sytuacji, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie. „ Liczymy zwierzęta”, „ Kot na płocie” – zabawy matematyczne; rozumienie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz, układanie
  z figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności planowania. „ W chlewiku, oborze, stajni, kurniku” ćwiczenia słownikowo-gramatyczne z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej;  wzbogacenie zasobu słownictwa o nowe wyrazy: stajnia, obora, kurnik, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta. „ Wiejska zagroda” – piosenka. „ Wiejska zagroda” – zabawa plastyczno – techniczna.

 

 1. „ Mój kraj - Polska”- „ Co to jest Polska?”- pogadanka; ćwiczenia słownikowe na podstawie planszy; poznawanie symboli narodowych, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie postawy aktywnego obywatela. „ Czas płynie szybko czy wolno?” – zabawy matematyczne; zdobywanie wiedzy na temat rodzajów zegarów, doświadczenie poczucia upływającego czasu, rozróżnianie pojęć: rano, południe, wieczór. „ Wędrówki palcem po mapie” – zabawa fabularyzowana;  zaznajomienie z legendą o Warsie i Sawie, poznawanie największych atrakcji turystycznych Polski w sposób pośredni, wzrost poczucia przynależności narodowej. Wycieczka – spacer po mieście; zwrócenie uwagi na ważne budynki i instytucje naszego miasta oraz wywieszone flagi. „ Mazurek Dąbrowskiego” - zapoznanie z utworem, rozmowy dotyczące treści oraz postawy podczas śpiewania hymnu.  „ Symbole narodowe” – zajęcia plastyczne; utrwalanie symboli narodowych poprzez zajęcia plastyczne według wytycznych nauczyciela.

Rozpoczęcie nauki w szkole to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego dziecka.  Proces adaptacji do nowej rzeczywistości rozpoczyna się już w przedszkolu. Jedną z form pomagającym dzieciom w przygotowaniom jest nawiązanie współpracy przedszkola z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. "Zuchy" miały okazję zwiedzać część szkoły, której próg przekroczą na dobre już we wrześniu! Dzięki uprzejmości pań pracujących w świetlicy, dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach plastycznych, na których wykonały jajka wielkanocne. Kolejnym poznanym miejscem była biblioteka szkolna oraz czytelnia - wszystko było takie ciekawe... smile Już nie możemy się doczekać kolejnej wizyty w szkole!