ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2022r:

1. „Co robimy w chłodne dni”
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,
- rozwijanie mowy i myślenia,
- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

2. „Dbamy o czystość”
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,
- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

3. „Zwierzęta domowe”
- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,
- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,
- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,
- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt.

4. „Ulubione bajki”
- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,
- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,
- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,
- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.
- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,
- rozwijanie twórczej ekspresji,
- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2022r.

DRZEWA JESIENIĄ:
- poznawanie przyrody
- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią,
- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,
- zapoznanie z liczebnikiem głównym 5.

GRZYBY:
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych,
- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia poprzez odtwarzanie,
- przeliczanie w zakresie 1-5,
- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń nauczyciela.

ZWIERZĘTA W LESIE:
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- wdrażanie do wspólnego śpiewania,
- nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

JESIENNA POGODA:
- rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji,
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk,
- dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów,
- tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości itp.,
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń.

Zamierzenia na wrzesien 2022r. dla Biedronek:

- Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
- Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
- Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola ( sala, ogród)
- Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.