• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,

 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

 • doskonalenie percepcji wzrokowej,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • budowanie słownika czynnego,

 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,

 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,

 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,

 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,

 • wdrażanie do szanowania emocji innych,

 • rozwijanie empatii,

 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,

 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,

 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,

 • poznanie roli aktora w teatrze,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • ćwiczenie pamięci,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,

 • wdrażanie do poszanowania pracy innych.

 

 

ZAMIERZENIA NA MARZEC 2024r.

„ Domowi ulubieńcy: pies i kot”- „ Domowi ulubieńcy: pies i kot”.

 1. Słuchanie tekstów literackich. „ Kot i pies”- D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ Ł, ł” na podstawie wyrazu – łopata; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

„ Cztery żywioły”.

 1. Wprowadzenie litery „ W, w” na podstawie wyrazu „ woda”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Zabawy z wagą” - używanie i stopniowanie określeń dot. ciężaru: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam„ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami

„ Gdzie jesteś, wiosno?”.

 1. „ Zwiastun wiosny” – opowiadanie M. Jelonek. Poznanie pojęcia „ zwiastuny wiosny”, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków. Wprowadzenie litery „ P, p” na podstawie wyrazu „ ptak”- doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. „ Tulipany” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1- 10. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

„ Nadchodzi Wielkanoc”.

 1. „ Wielkanoc” – wiersz D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ F, f” na podstawie wyrazu : farby. „ Opowieści liczbowe” – zabawa matematyczna - koncentrowanie uwagi na wykonywanym zadaniu, rozwijanie percepcji oraz pamięci wzrokowej, utrwalanie znajomości liczb i cyfr. „ Koszyczek wielkanocny” – zajęcia plastyczne. - malowanie plasteliną; poznanie techniki rozcierania plasteliny, dostosowanie nacisku dłoni do zamierzonego efektu. Nauka piosenek o tematyce świątecznej wybranych przez nauczyciela; wprowadzanie dzieci w miły nastrój, podtrzymywanie świątecznych tradycji. Zabawy na świeżym powietrzu.


 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na luty 2024r.:

 1. W świecie sztuki

- zapoznanie z terminami: pejzaż, martwa natura, portret

- segregowanie tych samych obiektów wg różnych cech

- odkrywanie rozmaitych kombinacji barwnych plam, linii

- rozumienie pojęć : długi-krótki, długi, dłuższy, najdłuższy

2. Dzieci lubią zimę

- rozwijanie umiejętności rzeczowego i logicznego wyrażania myśli

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych

- rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów

- „Jak mądrze dokarmiać ptaki?” - przekazanie dzieciom niezbędnych informacji

- „Kraina wiecznych śniegów” – wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

3. Robimy zakupy

zapoznanie z asortymentem sklepu, pracą sprzedawcy, kasjera

- kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

- usprawnianie motoryki placów, uwrażliwianie opuszków palców

- utrwalenie znajomości cyfr 0-9

- sprawne wycinanie, zachowanie bezpieczeństwa

4. Co łączy smoki z dinozaurami?

- wzbogacenie słownictwa i wiedzy dzieci z zakresu prehistorii

- sprawne liczenie wskazanych obiektów

- rozwijanie narządów artykulacyjnych

- zapoznanie z pojęciem miary i mierzenia

 


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

 • kształtowanie umiejętności liczenia; operowanie liczebnikami porządkowymi;

 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa),

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.