Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze czerwiec 2024

 

 "Święto dzieci"

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia ludzi w różnych częściach świata

- Kształtowanie szacunku i życzliwości wobec dzieci z różnych stron świata

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Utrwalenie nazw figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat

- Poznanie różnych kontynentów

- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw

 

"Muzyka wokół nas"

 

- Ćwiczenie pamięci

- Zapoznanie z fabułą filmu pt. „Pułapka” serialu „Rodzina Treflików”

- Ćwiczenia w prawidłowym rozpoznawaniu i kontynuowaniu rytmu

- Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

- Doskonalenie percepcji słuchowej

 

 

"Czym podróżujemy"

 

- Utrwalenie nazw środków lokomocji

- Wdrażanie do pracy zespołowej

- Doskonalenie umiejętności liczenia

- Poznanie nazw związanych z przewozem pasażerów różnymi środkami lokomocji

  (kierowca, maszynista, pilot)

- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

 

"Wakacje"

 

- Wdrażanie do uważnego słuchania

- Doskonalenie sprawności manualnej – wypełnianie szablonu plasteliną

- Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych

- Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Kolory”

- Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze maj 2024

 

 "Jestem Polakiem i europejczykiem"

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Polskiego

- Ćwiczenia w określaniu ilości „na oko”

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niektórych państw Unii Europejskiej

- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

 

 

"Na majowej łące"

 

- Utrwalenie nazw mieszkańców łąki

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- Utrwalenie pojęcia „para”

- Utrwalenie nazw kwiatów

- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

 

"Gdzie pracują rodzice?"

 

- Poznanie nazw niektórych zawodów

- Rozwijanie inwencji twórczej

- Doskonalenie umiejętności liczenia

- Ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

 

 

"Kocham mamę i tatę"

 

- Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną

- Ćwiczenia w poprawnym używaniu sformułowań: starszy, młodszy

- Ćwiczenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

- Zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym

- Dostrzeganie roli mamy w codzienny życiu

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2024r

 

1. „Marcowa pogoda”

- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu

- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem

- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi

- dbanie o estetykę wykonania pracy

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości

- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo

 

2. „Czekamy na wiosnę”

- wdrażanie do wyrazistego mówienia

- poznanie oznak przedwiośnia

- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6

 

3. „Już wiosna”

- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy

- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania na płaszczyźnie

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie poczucia rytmu

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,najwięcej, najmniej

 

4. „Zwierzęta na wsi”

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- poznanie produktów odzwierzęcych

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym,

- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

- rozwijanie myślenia matematycznego

- rozwijanie zmysłu dotyku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2024

 

 

 

Wielkanoc

- Zapoznanie dzieci z treścią wiersza „Wielkanoc” Doroty Kossakowskiej

- Poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta Wielkanocne

- „Taniec kurcząt w skorupkach” – zapoznanie dzieci z utworem muzyki poważnej

- Poznanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych

- Zapoznanie z symboliką Świąt Wielkanocnych, z różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i dziś

 

W wiejskiej zagrodzie

- Zapoznanie dzieci ze zwierzętami hodowlanymi w gospodarstwie wiejskim

- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, postaci zwierząt występujących kolejno po sobie

- Kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym

- „Farma dziadka Władka” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie piosenki „Dziadek Władek”

- Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną – origami

- Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania rodzin zwierząt gospodarskich, np. kogut-kura-kurczątko

 

Ziemię mamy tylko jedną

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

- Zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie

- „Śmieci” – nauka piosenki

- Poznanie kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników do segregacji odpadów

- Zapoznanie dzieci z techniką kolażu, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w środowisku wodnym

 

Książka moim przyjacielem

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, pracą drukarza i introligatora

- Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem zakładki do książki

- „Jestem książką” – nauka piosenki

- Zapoznanie dzieci z elementami, które powinna zawierać strona tytułowa książki (tytuł, autor, strona)

- „Trzy świnki” – opowiadanie nauczyciela – rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LUTY 2024r.

  1. W lodowej krainie:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi

   w zakresie 1-6,

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad       bezpieczeństwa.

 

  1. Zwierzęta afrykańskie:

- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,

- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,

- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,

- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

  1. U fryzjera:

- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

  1. W kuchni:

- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,

- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,

- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

 

  1. Zielony ogródek w sali:

- rozwijanie pamięci odtwórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,

- rozwijanie poczucia rytmu,  zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.