Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze grudzień 2021

 

 

Tu rosły dinozaury

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu prehistorii

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Doskonalenie techniki liczenia

- Utrwalenie nazw kolorów

- Zapoznanie z historią dinozaurów

- Poznanie nazw niektórych dinozaurów

 

Zima tuż tuż

 

- Zapoznanie z oznakami nadchodzącej pory roku

- Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

- Doskonalenie umiejętności segregowania ze względu na określoną cechę

- ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów

 

Czekamy na Mikołaja

 

- Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

- Wdrażanie do przestrzegania zakazu dotykania urządzeń elektrycznych

- Ćwiczenie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce

- Zapoznanie z wyglądem i grą na wybranych instrumentach

 

Boże Narodzenie

 

- Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- Zachęcanie do podtrzymywania tradycji świątecznych

- Doskonalenie umiejętności segregowania i porównywania

- Uwrażliwienie na muzykę głośną i cichą

- Wyrabianie pamięci ruchowej

 

Witamy Nowy Rok

 

- Poznanie cyklu dnia i nocy

- Usprawnianie techniki malowania farbą

- Utrwalenie nazw pór roku

- Zapoznanie z zabawami na śniegu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze listopad 2021r.

 

  1. Jesienna szaruga

- Poznanie roli wody w życiu człowieka

- Utrwalanie pojęć  „duży, mały”.

- Doskonalenie wymowy poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych 

- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

  1. Jestem małym patriotą

- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

- Kształtowanie polskiej tożsamości

- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw

 

III. Jak przekazujemy informacje

- Wzbogacanie słownika dziecka o wyrazy: poczta, listonosz, list

- Wzbogacanie wiedzy o pracy listonosza

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Prawidłowe przeliczanie w zakresie 8

 

  1. Święto kropki

- Kształtowanie pewności siebie, kreatywności, postawy twórczej

- Uczestniczenie w zestawach ćwiczeń

- Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni


  1. Tutaj rosły paproscie

- Zapoznanie z życiem dinozaurów

- Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

- Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

- Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:

• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozbudzanie poczucia estetyki;

• Wdrażanie do poszanowania przyrody.

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

• Kształtowanie intuicji matematycznej;

• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

• Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

• Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

• Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

• Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

• Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze listopad 2021

 

 

Jesienna szaruga

 

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesiennej pogody

- usprawnianie umiejętności cięcia nożyczkami

- doskonalenie umiejętności matematycznych

- umuzykalnianie dzieci

- wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

 

Jestem małym patriotą

 

- zapoznanie z symbolami narodowymi

- kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych

- poznanie ważnych miejsc znajdujących się w rodzinnym mieście

- budzenie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

Dbamy o zdrowie jesienią

 

- kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higienicznych

- wyrabianie nawyków dbania o zęby

- doskonalenie techniki liczenia

- zapoznanie z zasadami zachowania odpowiedniego ubioru

- kształtowanie nawyku mycia owoców przed ich spożyciem

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni

- rozwijanie sprawności manualnej

- doskonalenie umiejętności segregowania

- rozwijanie własnej inwencji twórczej

- wypowiadanie się na określony temat