Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2024

 

 

 

Wielkanoc

- Zapoznanie dzieci z treścią wiersza „Wielkanoc” Doroty Kossakowskiej

- Poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta Wielkanocne

- „Taniec kurcząt w skorupkach” – zapoznanie dzieci z utworem muzyki poważnej

- Poznanie możliwości liczenia na zbiorach zastępczych

- Zapoznanie z symboliką Świąt Wielkanocnych, z różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i dziś

 

W wiejskiej zagrodzie

- Zapoznanie dzieci ze zwierzętami hodowlanymi w gospodarstwie wiejskim

- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, postaci zwierząt występujących kolejno po sobie

- Kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym

- „Farma dziadka Władka” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie piosenki „Dziadek Władek”

- Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną – origami

- Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania rodzin zwierząt gospodarskich, np. kogut-kura-kurczątko

 

Ziemię mamy tylko jedną

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

- Zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie

- „Śmieci” – nauka piosenki

- Poznanie kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników do segregacji odpadów

- Zapoznanie dzieci z techniką kolażu, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w środowisku wodnym

 

Książka moim przyjacielem

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, pracą drukarza i introligatora

- Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem zakładki do książki

- „Jestem książką” – nauka piosenki

- Zapoznanie dzieci z elementami, które powinna zawierać strona tytułowa książki (tytuł, autor, strona)

- „Trzy świnki” – opowiadanie nauczyciela – rozwijanie logicznego myślenia, kojarzenia faktów

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2024r

 

1. „Marcowa pogoda”

- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu

- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem

- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi

- dbanie o estetykę wykonania pracy

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości

- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo

 

2. „Czekamy na wiosnę”

- wdrażanie do wyrazistego mówienia

- poznanie oznak przedwiośnia

- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6

 

3. „Już wiosna”

- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy

- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania na płaszczyźnie

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie poczucia rytmu

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,najwięcej, najmniej

 

4. „Zwierzęta na wsi”

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- poznanie produktów odzwierzęcych

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym,

- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

- rozwijanie myślenia matematycznego

- rozwijanie zmysłu dotyku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2024r.:

1. „Już zima”
- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie

2. „Zwierzęta zimą”
- uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
- poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę
- wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści piosenki
- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy

3. „Bal karnawałowy”
- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania
- nabywanie umiejętności tańczenia w parze
- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania maski
- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

4. „Święto Babci i Dziadka”
- nabywanie poczucia przynależności do rodziny
- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
- kształtowanie postawy szacunku dla najbliższych członków rodziny
- odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LUTY 2024r.

  1. W lodowej krainie:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi

   w zakresie 1-6,

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad       bezpieczeństwa.

 

  1. Zwierzęta afrykańskie:

- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,

- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,

- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,

- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

  1. U fryzjera:

- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

  1. W kuchni:

- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,

- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,

- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

 

  1. Zielony ogródek w sali:

- rozwijanie pamięci odtwórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,

- rozwijanie poczucia rytmu,  zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.