ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LUTY 2023r.

  1. W lodowej krainie:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi

   w zakresie 1-6,

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad       bezpieczeństwa.

 

  1. Zwierzęta afrykańskie:

- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,

- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,

- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,

- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

  1. U fryzjera:

- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

  1. W kuchni:

- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,

- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,

- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

 

  1. Zielony ogródek w sali:

- rozwijanie pamięci odtwórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,

- rozwijanie poczucia rytmu,  zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2023r

 

1. „Już zima”

- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem

- wzbogacanie plastycznych doświadczeń

- kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie

- rozwijanie pamięci mechanicznej przy nauce wiersza „Biała zima”

 

2. „Zwierzęta zimą”

- uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą

- poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę

- wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści piosenki

- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy

- prawidłowe stosowanie pojęć: w, na, obok

 

3. „Bal karnawałowy”

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania

- nabywanie umiejętności tańczenia w parze

- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania maski

- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

 

4. „Święto Babci i Dziadka”

- nabywanie poczucia przynależności do rodziny

- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny

- kształtowanie postawy szacunku dla najbliższych członków rodziny

- odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim

- nabywanie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru

 

 

 

 

 

6 grudnia- jak dobrze wiecie,
chodzę po świecie.
Dźwigam wór niezmordowanie
Każdy prezent dostanie.
A kiedy rozdam już prezenty
Wrócę do nieba uśmiechnięty!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2022r

 

  1. ODWIEDZI NAS MIKOŁAJ

- umiejętność segregowania według wielkości

- umiejętność dobierania się w ,,pary’’

- kształtowanie umiejętności poprawnej wypowiedzi

- kształtowanie koordynacji ruchowej

-rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej

- kształtowanie umiejętności liczenia z użyciem liczebników głównych 1-6

 

  1. CZEKAMY NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

- rozwijanie pamięci odtwórczej

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- przygotowanie do rozumienia stałości liczby

- wyrabianie postawy odpowiedzialnej za najbliższe otoczenie

 

  1. CZEKAMY NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

- rozumienie potrzeby sprzątania po sobie, pomagania rodzicom

- kształcenie umiejętności ruchowego reagowania na słowa piosenki

- kształtowanie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów

 (określanie położenia: nad, obok, z prawej strony, z lewej strony)

- rozwijanie umiejętności sprawnego, starannego wycinania po linii prostej i łamanej

 

  1. JUŻ ZIMA

- umiejętność odtwarzania wiersza z odpowiednią intonacją, gestem

- umiejętność ćwiczeń z dwoma przyborami naraz

- znajomość wiersza o tematyce zimowej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2022r

 

1. „Co robimy w chłodne dni”

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- umiejętność układania rytmów,

- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

2. „Dbamy o czystość”

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,

- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 

3. „Zwierzęta domowe”

- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,

- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt,

- rozwijanie myślenia matematycznego.

 

4. „Ulubione bajki”

- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,

- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,

- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.

 

5. „Ulubione bajki

- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza,

- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,

- rozwijanie twórczej ekspresji,

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej,

- określanie położenia przedmiotu w przestrzeni.