Z
ajęcia z języka angielskiego

 W czerwcu będą realizowane następujące tematy:

 Musical instruments: piano, guitar, drum, trumpet, violin

 Sports: volleyball, basketball, football, tennis

Holidays: sea, lake, mountains, sunbathe

 The holidays

 The holidays are near,

 (dzieci poruszają się po obwodzie koła)

 the holidays are here.

 (zatrzymują się)

 So clap your hands and say:

 (podnoszą ręce na wysokość ramion)

 Hooray!Hooray!Hooray!

 (klaszczą trzy razy)

 It’s time to go to the beach,

 (maszerują)

 it’s time to swim in the sea.

 (naśladują pływanie)

 It’s time to play with fiends.

 (machają)

 It’s time to eat ice cream.

 (masują się po brzuchu)

The holidays are near….

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0

 https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.

• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.

• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.

• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.

• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.

• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.

• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.

• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.

• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw. 1. Moja miejscowość, mój regionwskazywanie różnic między miastem a wsią.
Obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy, poznawanie nazw mijanych ulic.
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Rozwiązywanie zadań tekstowych,
przedstawienie działań w zapisie.

2. Moja ojczyzna podawanie nazwy kraju w którym mieszkamy oraz stolicy,
zapoznanie z mapą Polski, ukształtowaniem terenu, wybranymi miastami.
Zapoznanie z nazwami państw Europy i z symbolami Unii Europejskiej.
Zabawy i ćwiczenia klasyfikacyjne, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

3. Łąka w maju - dostrzeganie piękna majowej przyrody, zapoznanie ze zwierzętami
żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami. Poznawanie budowy biedronki.
Zapoznanie z figurą – sześcianem, rozwijanie umiejętności szeregowania.
Ćwiczenia w czytaniu sylabami krótkich tekstów.

4. Święto rodziców wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami na temat swoich rodziców.
Budzenie szacunku względem rodziców, pomaganie rodzicom w drobnych
pracach domowych. Ćwiczenia w pisaniu, w liniaturze wyrazów i krótkich zdań.
Określanie wzrostu, stosowanie wyrażeń: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu.

 

 

Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London, Quenn Elizabeth II

 St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun, coins, shamrock,

 School supplies: pen, crayon, pencil, ruler, pencil case

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

 ( każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy,

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Ćwiczenia narządów mowy
ćwiczenia głoski cz z króliczkiem