Zamierzenia – styczeń.

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów,
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny
  i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Zamierzenia na miesiąc grudzień

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumolog, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta”, oraz kolęd – zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA PAŹDZIERNIK 2021 / 2022

 1. „ Idzie jesień przez świat”- poznanie charakterystycznych cech jesieni; kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości , opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się na forum emocjami, odczuciami; kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata. „ O jak osa” – wprowadzenie liter: o, M analiza i synteza słuchowa wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski - o
  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów. Zabawy matematyczne: badanie równoliczności zbiorów, zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1, 2.

 

 1. „ Jesienne warzywa” – poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; kształtowanie percepcji słuchowej. Zabawy matematyczne: kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie logicznego myślenia. Zajęcia umuzykalniające – przekładanie rytmu na słuch, rozwijanie wrażliwości słuchowej. Zapoznanie z literą A, a
  w słowie „ aparat”.

 

 

 1. „ O sobie samym” – wprowadzenie pojęcia: odwaga – rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu. Wprowadzenie, wskazywanie i podawanie nazwy litery M, m na podstawie wyrazu: mama; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Wskazywanie i podawanie nazw podstawowych figur geometrycznych. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Nauka piosenki pt. „ Podaj rękę koleżance ”.

 

 1. „ Nasze zmysły” – rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia: odwaga . Wprowadzanie, wskazywanie i podawanie nazwy litery E, e na podstawie wyrazu ekran; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Zabawy matematyczne – „ Koty” – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4. Zabawy plastyczno – konstrukcyjne.

1. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm.

2. Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych, przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

3.Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji.

4.Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków.

5.Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów; rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami, rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji.