Zamierzenia na miesiąc maj.

 1.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przy­gotowanie do posiłku.

Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja środowiska pod kątem ekologicznym: czystość, pojemniki do segregacji śmieci, spaliny. doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat; baśni i bajek. Utrwalenie znaków matematycznych, przeliczanie, kreślenie liczb i znaków
w kratce.

2.Oglądanie książek i albumów. „Jedna srebrna kropla” – zagadki słuchowe i słowne. „Zabawy matematyczne, ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, rozwiązywanie działań, doskonalenie umiejętności w zakresie 10. Poszerzanie słownika dzieci. Spacer w pobliżu przedszkola. Obserwowanie tego, co dymi: kominy, auta, papierosy. Rozmowy dotyczące książek dla dzieci i ich poszanowania.

3.„Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. omówienie doświadczenia, rysowanie brakującego obrazka, rozwijanie umiejętności analizowania i wnioskowania. Opowiadanie i rozmowy dotyczące swoich bliskich. Zabawy matematyczne, rozwiązywanie zadań z tekstem.

4.„Rodzina razem się trzyma” – zabawa dydaktyczna. Układanie rymowanek, rozwijanie kreatywnego myślenia. Wypowiedzi dzieci na temat swoich bliskich. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami przy wykonaniu upominków dla rodziców. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie logicznego myślenia. Utrwalanie znaków matematycznych oraz ich zapisywanie.

 

Tematy kompleksowe:

 

1.Święta, święta biją dzwony.

2.Wielkanoc .

3.Z kulturą za pan brat.

4. Jestem kulturalny

rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf; rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; doskonalenie  percepcji  słuchowej  przez  identyfikowanie  dźwięków,  dokonywanie; analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F; doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców; kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami; stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;

 

 

 

 

 1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przy­gotowanie do posiłku.

Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja środowiska pod kątem ekologicznym: czystość, pojemniki do segregacji śmieci, spaliny. doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, rozpoznawanie żywiołów: powietrza, wody, ognia, ziemi; czytanie globalne, określanie korzyści i zagrożeń z ich strony. utrwalenie znaków większości
i mniejszości, przeliczanie, kreślenie liczb i znaków w kratce.

 

 1. „Minerały – skarby ziemi” – oglądanie albumów, zdjęć lub prezentacji multimedialnej na temat skarbów występujących w ziemi. „Jedna srebrna kropla” – zagadki słuchowe, zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie na podstawie opo­wiadania, porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej. „Zabawy z kropelkami” – zabawy matematyczne, ćwiczenia w dodawaniu, rozwiązywanie działań, doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 6.

„Kiedy powietrze pomaga, a kiedy szkodzi” – zabawa dydaktyczna. Ocena sytuacji na ilustracji. Poszerzanie słownika dzieci. Spacer w pobliżu przedszkola. Obserwowanie tego, co dymi: kominy, auta, papierosy. Rozmowa na temat szkodliwego wpływu dymu na środowisko. „Na zapałkach” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. „Wulkany na świecie” – oglądanie prezentacji multimedialnej. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. omówienie doświadczenia, rysowanie brakującego obrazka, rozwijanie umiejętności analizowania i wnioskowania. „Wulkan” – zabawa dydaktyczna. Rozwiązywanie zadań matematycznych, czytanie globalne wyrazów: wulkan, krater, lawa, erupcja.

 

 1. „Dla czystego powietrza” – zabawa dydaktyczna. Układanie rymowanek, rozwijanie kreatywnego myślenia. – wypowiedzi dzieci na temat dbania o czystość powietrza, doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami po linii prostej, ćwiczenie analizy
  i syntezy wzrokowej. Ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie logicznego myślenia. Utrwalanie znaków matematycznych oraz ich zapisywanie.

ZAMIERZENIA NA MIESIĄĆ MARZEC

 

 1. „ Mali odkrywcy” – wprowadzenie liter p, P. „ Kącik Molika Książkowego”- słuchanie tekstów literackich. Zabawy matematyczne: kodowanie czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków. Zabawy twórcze na koncentrację. Przypomnienie postaci Mikołaja Kopernika, wprowadzenie nazw Planet Układu Słonecznego. Zabawy naśladowcze przy muzyce. Zabawy konstrukcyjno – plastyczne. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych.

 

 1. „ Nadchodzi wiosna” – wprowadzenie liter c, C. „ Kącik Molika Książkowego”- słuchanie tekstów literackich. Zabawy matematyczne: przeliczanie, porównywanie liczebności, wprowadzenie cyfry 8 . „ Kalendarz pogody” – działania dzieci.  „ Mieszkańcy drzewa” – zabawa rytmiczna, nauka słów piosenki. Zabawy plastyczne – twórcze. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych.

 

 

 1. „ Wiosna tuż – tuż” – wprowadzenie liter j, J. „ Kącik Molika Książkowego”- słuchanie tekstów literackich. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wierszyki i zabawy logopedyczne. Zabawy  matematyczne: zabawy z liczeniem, układanie
   i rozwiązywanie zadań. Prace konstrukcyjne z materiałów odpadowych. Zabawy muzyczno – ruchowe. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych.

 

 1. „ Wielka wyprawa” – wprowadzenie liter: r, R. „ Kącik Molika Książkowego”- słuchanie tekstów literackich. Zabawy matematyczne: wprowadzenie liczby 7, rozwijanie logicznego myślenia przy zabawach ze zbiorami. Zapoznanie i zabawy przy piosence „ Renata”. Zabawy konstrukcyjno – plastyczne. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych.

 

 

 1. „ Nasze podróże” – wprowadzenie liter: g, G. „ Kącik Molika Książkowego”- słuchanie tekstów literackich. Zabawy matematyczne: kodowanie czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków. Zabawy twórcze na koncentrację.

 Wierszyki i zabawy logopedyczne.  Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ruchowych.

 Zamierzenia – styczeń.

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów,
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny
  i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.