ajęcia z języka angielskiego

 W czerwcu będą realizowane następujące tematy:

 Musical instruments: piano, guitar, drum, trumpet, violin

 Sports: volleyball, basketball, football, tennis

Holidays: sea, lake, mountains, sunbathe

 The holidays

 The holidays are near,

 (dzieci poruszają się po obwodzie koła)

 the holidays are here.

 (zatrzymują się)

 So clap your hands and say:

 (podnoszą ręce na wysokość ramion)

 Hooray!Hooray!Hooray!

 (klaszczą trzy razy)

 It’s time to go to the beach,

 (maszerują)

 it’s time to swim in the sea.

 (naśladują pływanie)

 It’s time to play with fiends.

 (machają)

 It’s time to eat ice cream.

 (masują się po brzuchu)

The holidays are near….

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0

 https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.

• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.

• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.

• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.

• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw

• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

• Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów.

• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

• Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.

• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.

• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.

• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.

• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MAJ

2020 / 2021

 

  1. Moja ojczyzna – utrwalenie wiadomości symboli narodowych, polskiego hymnu, wskazywanie na mapie Polski; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Poznawanie państw sąsiadujących z Polską. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenek; wyrabianie poczucia rytmu. Rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.

 

 

  1. Moja miejscowość , mój dom – rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
    ( architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu), przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i w miejscach publicznych. Zabawy matematyczne; utrwalanie zapisu matematycznego; <, >, =. Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania. Wyjaśnianie pojęć: adresat, nadawca; utrwalanie adresu dziecka oraz związane korzyści i zagrożenia.

 

 

  1. Łąka w maju – wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną; rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki. Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego, wzbogacanie słowniczka, budowanie długich zdań na konkretny temat. Rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń; rozwijanie orientacji przestrzennej; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

 

 

  1. Święto rodziców – uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt; ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza; rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych zadań
    z treścią. Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami. Rozwijanie sprawności manualnych, poczucia estetyki, doprowadzanie pracy do końca podczas zajęć plastyczno – technicznych.
Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London, Quenn Elizabeth II

 St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun, coins, shamrock,

 School supplies: pen, crayon, pencil, ruler, pencil case

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

 ( każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy,

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w