Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grudzień 2023 r.

 

 

 

1. Imieniny Mikołaja:

 

- zaznajomienie z legendą o św. Mikołaju

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „E, e”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- pielęgnowanie tradycji

- rozwijanie zmysłu estetycznego

- utrwalenie znajomości obrazu graficznego swojego imienia

 

2. Kuchenne laboratorium:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „R,r”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- próby zapamiętania kolejności dni tygodnia

- rozwijanie słuchu selektywnego

- poznanie pojęcia „wydatki”

 

3. Czekamy na święta:

 

- poznanie prawidłowego układu artykulatorów w czasie wybrzmiewania poszczególnych głosek

- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej podczas wcielania się w postacie bibilijne

- rozumienie pojęć: na, nad, pod, pomiędzy, za

- wzmocnienie aparatu głosowego

- rozumienie pojęcia „powtarzać się”

 

4. Świąteczne spotkania rodzinne:

 

- używanie czasu przeszłego w wypowiedziach

- odkrywanie skuteczności ruchu palców i nacisku dłoni

- rozumienie istoty zmian odwracalnych i nieodwracalnych

- rozwijanie intuicji malarskiej

- próby oceny liczebności zbiorów bez kontroli wzroku

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LISTOPAD 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Sposoby na jesienną szarugę:

 

- dostrzeganie piękna utworów poetyckich,

- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie intuicji malarskiej,

- poznanie obrazu graficznego liczby 5 oraz sposobu jej kreślenia,

- usprawnianie pamięci muzycznej,

- rozumienie pojęć czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro.

 

 

  1. Mamy różne domy:

 

- rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu,

- zapoznanie z małą i wielką, drukowaną i pisaną literą „D, d”,

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

- rozwijanie słownika czynnego- nazywanie sprzętów domowych,

- poznanie znaku większości, mniejszości, równości,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- przypomnienie słów hymnu oraz piosenek patriotycznych.

 

  1. Leśne śpiochy i nie- śpiochy:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „Y,y”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne zwierząt leśnych,

- rozwijanie wyobraźni związanej z naśladowaniem ruchu i odgłosu zwierząt,

- poznanie znaku dodawania i utrwalenie znajomości cyfr 1-5 oraz znaku równości ,

- zgodne współdziałanie ze współćwiczącym podczas ćwiczeń w parach,

- rozumienie pojęć: prawy górny róg, lewy górny róg, lewy dolny róg kartki.

 

  1. Odkrywamy kosmos:

 

- poznanie nazw planet,

- ćwiczenia skoczności, zwinności, równowagi,

- wzbogacenie wiedzy na temat pracy astronauty,

- zapoznanie z pisaną i drukowaną literą „K,k”,

- zaznajomienie ze znakiem odejmowania,

- doskonalenie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe,

- sprawne tworzenie rytmów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

WRZESIEŃ 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Witaj przedszkole:

 

- poznanie i utrwalenie imion kolegów i koleżanek,

- odważne zabieranie głosu na forum grupy,

- wzbogacenie wiedzy na temat różnych możliwości spędzenia wakacji,

- odkrywanie mocnych stron członków grupy,

- rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury,

- rozwój wrażliwości na elementy muzyki: tempo, dynamikę.

 

 

  1. Razem jest weselej:

 

- poznanie sposobów tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie,

- rozwijanie samodzielnego myślenia,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru wg koloru, kształtu, wielkości,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- szybkie reagowanie na zmianę tempa i dynamiki,

- nabieranie wprawy w planowaniu motorycznym,

- koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

  1. Nasze emocje i uczucia:

 

- poprawa świadomej interpretacji języka ciała,

- umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne,

- rozwijanie postawy odpowiedzialności,

- utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych,

- rozwój zainteresowań muzyką klasyczną ,

- zachowanie porządku w miejscu pracy,

- poprawa koordynacji oko-ręka.

 

  1. Powitanie Jesieni:

 

- odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku,

- zebranie liści do kącika przyrody,

- rozwijanie prawidłowej dykcji,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie orientacji w przestrzeni,

- rozumienie pojęć: dłuższy-krótszy, wyższy- niższy, szerszy- węższy.