Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec 2023r.:


Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
Rozwijanie umiejętności wokalnych,
Rozwijanie motoryki małej,
Wdrażanie do kulturalnych zachowań,
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
Uświadamianie dzieciom podobieństw między różnymi dziećmi,
Integracja grupy poprzez wspólne zabawy,
Rozwijanie mowy
Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
Rozwijanie koncentracji uwagi,
Rozwijanie sprawności narządów mowy,
Utrwalanie umiejętności liczenia 
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MARZEC 2023r.:

1. „Marcowa pogoda”
- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu
- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów
- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem
- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo

2. „Czekamy na wiosnę”
- wdrażanie do wyrazistego mówienia
- poznanie oznak przedwiośnia
- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej
- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

3. „Już wiosna”
- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy
- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej
- rozwijanie poczucia rytmu
- wzbogacanie doświadczeń plastycznych

4. „Zwierzęta na wsi”
- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta
- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym
- rozwijanie myślenia matematycznego
- rozwijanie zmysłu dotyku

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ 2023r.
-rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- przebywa na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach,
- dzieli się zabawkami z innymi dziećmi,
- przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- słucha uważnie wierszy, opowiadań
- recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze
- uczestniczy w krótkich programach artystycznych,
- poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
- śpiewa piosenki
- rozpoznaje przedmioty, rośliny za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku,
słuchu,
- nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
- pełni role społeczne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
- liczy z wymienianiem kolejnych liczebników głównych
- składa pocięty obrazek w całość według podanego wzoru.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi
w zakresie 1-4.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- rozwijanie poczucia słuchu
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.