-nabywanie poczucia przynależności narodowej

- rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami

- przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości

- rozwijanie zainteresowań historią swojego rejonu

- kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnej miejscowości

- poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w domu, w gospodarstwie domowym

- rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia

-nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

- poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt

-zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji

- poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów

kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy

-pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą)

 

 

 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 •  rozwijanie mowy,

 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,

 •  rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,

 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,

 •  poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

 •  uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 •  poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru 

 •  poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie.

   

   

   

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2024r.:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- rozwijanie poczucia słuchu

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2024r.


1. „Marcowa pogoda”

- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu

- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem

- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi


2. „Czekamy na wiosnę”

- poznanie oznak przedwiośnia

- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie


3. „Już wiosna”

- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy

- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej

- rozwijanie poczucia rytmu

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych


4. „Zwierzęta na wsi”

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym

- rozwijanie zmysłu dotyku

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami: ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia rąk.

 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

 • Przypomnienie co można robić zimą – lepienie bałwana, zabawa na sankach, jeżdżenie na łyżwach..

 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa związanych z bezpieczną zabawą

 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej – zabawy muzyczne – improwizacje muzyczne z wykorzystaniem sprzętów codziennego użytku

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.