ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi
w zakresie 1-4.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- rozwijanie poczucia słuchu
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2023r.:
-poznanie tradycji witania Nowego Roku;
- nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru; dostrzeganie różnic w porach roku;
- rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
- rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
- wdrażanie do reagowania na polecenia;
- rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny;
- zacieśnianie więzi rodzinnych;
- odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
- doskonalenie sprawności manualnych;
- zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
- kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
- porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
- zgodne współdziałanie w zabawie;
- poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na grudzień 2022r.:
- poznanie i nazywanie oznak zimy;
- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
- nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
- zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
- uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
- rozwijanie umiejętności przeliczania;
- rozwijanie muzycznych zdolności twórczych; wyrabianie wrażliwości muzycznej;
- utrwalanie podstawowych kolorów;
- kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
- czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
- nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
- przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
- zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;