Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec 2024r.

 

- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia ludzi w różnych częściach świata

- Kształtowanie szacunku i życzliwości wobec dzieci z różnych stron świata

- Doskonalenie sprawności manualnej

- Utrwalenie nazw figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat

- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw 

- Ćwiczenie pamięci

- Ćwiczenia w prawidłowym rozpoznawaniu i kontynuowaniu rytmu

- Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

- Doskonalenie percepcji słuchowej

- Utrwalenie nazw środków lokomocji

- Wdrażanie do pracy zespołowej

- Doskonalenie umiejętności liczenia

- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

- Wdrażanie do uważnego słuchania

- Doskonalenie sprawności manualnej – wypełnianie szablonu plasteliną

- Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych

- Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku-nabywanie poczucia przynależności narodowej

- rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami

- przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości

- rozwijanie zainteresowań historią swojego rejonu

- kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnej miejscowości

- poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w domu, w gospodarstwie domowym

- rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia

-nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

- poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt

-zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji

- poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów

kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy

-pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą)

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2024r


1. „Marcowa pogoda”

- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu

- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem

- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi

- dbanie o estetykę wykonania pracy

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości

- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo


2. „Czekamy na wiosnę”

- wdrażanie do wyrazistego mówienia

- poznanie oznak przedwiośnia

- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu

- doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie


3. „Już wiosna”

- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy

- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania na płaszczyźnie

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie poczucia rytmu

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,najwięcej, najmniej


4. „Zwierzęta na wsi”

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- poznanie produktów odzwierzęcych

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym,

- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

- rozwijanie myślenia matematycznego

- rozwijanie zmysłu dotyku • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

 • doskonalenie percepcji wzrokowej,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • budowanie słownika czynnego,

 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi

 • doskonalenie umiejętności przeliczania 

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,

 • wdrażanie do szanowania emocji innych,

 • rozwijanie empatii,

 • rozwijanie mowy,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,

 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,

 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,

 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,

 •  zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

 • ćwiczenie pamięci,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 •  nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 •  uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 •  poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 •  rozwijanie umiejętności wokalnych,

 •  nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 •  poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,

 •  wdrażanie do poszanowania pracy innych.