ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,
- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie pamięci odtwórczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2023r.:

1. „Już zima”
- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie

2. „Zwierzęta zimą”
- uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
- poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę
- wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści piosenki
- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy

3. „Bal karnawałowy”
- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania
- nabywanie umiejętności tańczenia w parze
- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania maski
- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

4. „Święto Babci i Dziadka”
- nabywanie poczucia przynależności do rodziny
- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
- kształtowanie postawy szacunku dla najbliższych członków rodziny
- odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2022r:

1. „Co robimy w chłodne dni”
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,
- rozwijanie mowy i myślenia,
- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

2. „Dbamy o czystość”
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,
- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

3. „Zwierzęta domowe”
- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,
- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,
- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,
- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt.

4. „Ulubione bajki”
- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,
- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,
- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,
- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.
- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,
- rozwijanie twórczej ekspresji,
- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień 2022r.:
- Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
- Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
- Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
- Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
- Bogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
- Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
- Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
- Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
- Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
- Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
- Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
- Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
- Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
- Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
- Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2022r.

DRZEWA JESIENIĄ:
- poznawanie przyrody
- poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią,
- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią,
- zapoznanie z liczebnikiem głównym 5.

GRZYBY:
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych,
- wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia poprzez odtwarzanie,
- przeliczanie w zakresie 1-5,
- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń nauczyciela.

ZWIERZĘTA W LESIE:
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- wdrażanie do wspólnego śpiewania,
- nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

JESIENNA POGODA:
- rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji,
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk,
- dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów,
- tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości itp.,
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń.