Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec 2023r.


Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych osób,
Rozwijanie umiejętności wokalnych,
Rozwijanie motoryki małej,
Wdrażanie do kulturalnych zachowań,
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
Rozwijanie ciekawości poznawczej,
Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,
Uświadamianie dzieciom podobieństw między różnymi dziećmi,
Integracja grupy poprzez wspólne zabawy,
Rozwijanie mowy,
Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
Rozwijanie koncentracji uwagi,
Rozwijanie sprawności narządów mowy,
Umuzykalnianie dzieci- poznawanie i melodii piosenek,
Utrwalanie umiejętności liczenia oraz grupowania przedmiotów,
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ 2023r.
-rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- przebywa na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach,
- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- dzieli się zabawkami z innymi dziećmi,
- przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- różnicuje głosy zwierząt, pojazdów, naśladuje ruchy, gesty, głosy ludzi, zwierząt,
- wypowiada się prostymi zdaniami,
- recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze
- uczestniczy w krótkich programach artystycznych,
- poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
- śpiewa piosenki 
- nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
- pełni role społeczne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
- liczy z wymienianiem kolejnych liczebników głównych
- składa pocięty obrazek w całość według podanego wzoru.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,
- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie pamięci odtwórczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MARZEC 2023r.:

1. „Marcowa pogoda”
- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu
- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów
- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem
- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi
- dbanie o estetykę wykonania pracy
- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości
- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo

2. „Czekamy na wiosnę”
- wdrażanie do wyrazistego mówienia
- poznanie oznak przedwiośnia
- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej
- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki
- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu

3. „Już wiosna”
- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy
- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie poczucia rytmu
- wzbogacanie doświadczeń plastycznych
- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,najwięcej, najmniej

4. „Zwierzęta na wsi”
- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta
- poznanie produktów odzwierzęcych
- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię
- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym,
- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy
- rozwijanie myślenia matematycznego
- rozwijanie zmysłu dotyku

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2023r.:

1. „Już zima”
- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie

2. „Zwierzęta zimą”
- uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
- poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę
- wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści piosenki
- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy

3. „Bal karnawałowy”
- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania
- nabywanie umiejętności tańczenia w parze
- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania maski
- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

4. „Święto Babci i Dziadka”
- nabywanie poczucia przynależności do rodziny
- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
- kształtowanie postawy szacunku dla najbliższych członków rodziny
- odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim