• zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

 • doskonalenie percepcji wzrokowej,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • budowanie słownika czynnego,

 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi

 • doskonalenie umiejętności przeliczania 

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,

 • wdrażanie do szanowania emocji innych,

 • rozwijanie empatii,

 • rozwijanie mowy,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,

 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,

 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,

 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,

 •  zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

 • ćwiczenie pamięci,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 •  nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 •  uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 •  poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 •  rozwijanie umiejętności wokalnych,

 •  nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 •  poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,

 •  wdrażanie do poszanowania pracy innych.

   

 

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2024r


1. „Marcowa pogoda”

- zapoznanie się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu

- kształtowanie podstawowych funkcji rąk i kształtowanie płynności ruchów

- kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem

- rozwijanie zdolności koncentracji i uwagi

- dbanie o estetykę wykonania pracy

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości

- kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo


2. „Czekamy na wiosnę”

- wdrażanie do wyrazistego mówienia

- poznanie oznak przedwiośnia

- rozwijanie ogólnej wiedzy poznawczej

- rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki

- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu

- doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie


3. „Już wiosna”

- poznanie ludowego zwyczaju pożegnania zimy

- kształtowanie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności planowania na płaszczyźnie

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie poczucia rytmu

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko,najwięcej, najmniej


4. „Zwierzęta na wsi”

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowlanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- poznanie produktów odzwierzęcych

- usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię

- sprawne posługiwanie się woreczkiem gimnastycznym,

- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

- rozwijanie myślenia matematycznego

- rozwijanie zmysłu dotykuZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2024r.:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

- rozwijanie poczucia słuchu

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.