Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec 2023r.:


Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych osób,
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
Rozwijanie umiejętności wokalnych,
Rozwijanie motoryki małej,
Wdrażanie do kulturalnych zachowań,
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
Rozwijanie ciekawości poznawczej,
Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,
Uświadamianie dzieciom podobieństw między różnymi dziećmi,
Integracja grupy poprzez wspólne zabawy,
Rozwijanie mowy,
Umuzykalnianie dzieci,
Utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej.
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,
Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
Rozwijanie koncentracji uwagi,
Rozwijanie sprawności narządów mowy,
Umuzykalnianie dzieci- poznawanie i melodii piosenek,
Utrwalanie umiejętności liczenia oraz grupowania przedmiotów,
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ 2023r.
-rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- przebywa na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach,
- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- dzieli się zabawkami z innymi dziećmi,
- przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- różnicuje głosy zwierząt, pojazdów, naśladuje ruchy, gesty, głosy ludzi, zwierząt,
- dostrzega podobieństwa między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
- słucha uważnie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
- wypowiada się prostymi zdaniami,
- recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze
- uczestniczy w krótkich programach artystycznych,
- poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
- śpiewa piosenki
- rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
- rozpoznaje przedmioty, rośliny za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
- pełni role społeczne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
- liczy z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
- składa pocięty obrazek w całość według podanego wzoru.