• zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,

 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

 • doskonalenie percepcji wzrokowej,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • budowanie słownika czynnego,

 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,

 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,

 • wdrażanie do szanowania emocji innych,

 • rozwijanie empatii,

 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

 • rozwijanie mowy,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,

 • rozwijanie umiejętności przeliczania 

 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,

 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,

 •  rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

 • ćwiczenie pamięci,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 • wdrażanie do poszanowania pracy innych.


ZAMIERZENIA
DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
MARZEC 2024r.

1. W marcu jak w garncu:
- zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu,
- zapoznanie z kolejnymi miesiącami roku i symbolami pogody,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- zapoznanie z różnymi rodzajami wiatru,
- zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody,

2. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu:
- wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia związane ze zdrowiem,
- zachęcanie do spożywania owoców i warzyw,
- poznanie zawodu stomatologa,
- rozwijanie pamięci mechanicznej w toku uczenia się wiersza na pamięć,
- wyrabianie zdrowych nawyków.

3. Doznawanie uczuć jest ważne:
- wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia związane z emocjami,
- doskonalenie umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami,
- próba pokazania gestem, mimiką, ruchem wybranej emocji.

4. Nadchodzi wiosna:
- ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody,
- poznanie wspólnych cech jakościowych przedmiotów, według których zostały połączone w grupy,
- umiejętność powtórzenia wysłuchanego rytmu,
- wzbogacenie ekspresji malarskiej dzieci,
- zapoznanie z tradycjami i zwyczajami powitania wiosny.


 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami: ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia rąk.

 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

 • Przypomnienie co można robić zimą – lepienie bałwana, zabawa na sankach, jeżdżenie na łyżwach..

 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa związanych z bezpieczną zabawą

 • Zapoznanie dzieci z Krainą Wiecznych Śniegów i życiem na niej

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami z Dalekiej Północy – mors, foka, niedźwiedź polarny, pingwin

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem zimowego krajobrazu

 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy

 • Zapoznanie dzieci z pojęciem Kalendarz – w jaki sposób kalendarz jest nam pomocny i jak wyglądają

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej – zabawy muzyczne – improwizacje muzyczne z wykorzystaniem sprzętów codziennego użytku

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2024r.:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi

w zakresie 1-6,

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,

- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,

- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

- rozwijanie pamięci odtwórczej,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.


 • poznanie i nazywanie oznak zimy

 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy

 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • wyzwalanie ekspresji twórczej

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • umiejętność wyrażania uczuć

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym

 • określanie sposobów wyrażania miłości

 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy

 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami 

 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • składanie obrazka z części

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 • relaks, wyciszenie