ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,
- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,
- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie pamięci odtwórczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,
- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2023r.:

1. „Już zima”
- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem
- wzbogacanie plastycznych doświadczeń
- kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie
- rozwijanie pamięci mechanicznej przy nauce wiersza „Biała zima”

2. „Zwierzęta zimą”
- uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
- poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę
- wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści piosenki
- wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy
- prawidłowe stosowanie pojęć: w, na, obok

3. „Bal karnawałowy”
- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,
- wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania
- nabywanie umiejętności tańczenia w parze
- rozwijanie pomysłowości podczas ozdabiania maski
- wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy

4. „Święto Babci i Dziadka”
- nabywanie poczucia przynależności do rodziny
- nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
- kształtowanie postawy szacunku dla najbliższych członków rodziny
- odczuwanie satysfakcji ze sprawiania radości osobom bliskim
- nabywanie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru