Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj 2022r.

Jestem Polakiem i Europejczykiem
- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem
- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7
- Kształtowanie polskiej tożsamości
- Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej podczas zabaw
- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

Łąka w maju
- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów
- Rozwijanie wyobraźni artystycznej
- Wypowiadanie się na zadany temat w sposób logiczny, uzasadnianie swojego zdania

Gdzie pracują rodzice
- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych zawodów
- Kształtowanie umiejętności liczenia elementów
- Rozwijanie wyobraźni artystycznej
- Wypowiadanie się na zadany temat w sposób logiczny, uzasadnianie swojego zdania
- Rozwijanie intuicji geometrycznej
- Doskonalenie motoryki małej

Kocham mamę i tatę
- Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
- Określanie cech wielkościowych
- Uczestniczenie w zabawach ruchowych
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na KWIECIEŃ 2022 r.

„Wielkanoc”
- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Wielkanoc”,
- wyrabianie skoczności i wytrwałości,
- utrwalenie liczebników porządkowych i nazw figur geometrycznych,
- przeprowadzanie doświadczeń z jajkami,
- rozwijanie inwencji twórczej.

„Zwierzęta domowe”
- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat ptaków hodowanych w domu,
- wyrabianie zwinności i orientacji przestrzennej,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
- rozwijane kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania i odwzorowywania liczebności,
- kształtowanie postawy ekologicznej,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

„Dbamy o ziemię”
- doskonalenie umiejętności przeliczania i segregowania według jednej cechy,
- doskonalenie umiejętności zapamiętywania,
- rozwijanie zainteresowań tworzeniem muzyki poprzez grę na instrumentach perkusyjnych,
- wzbogacanie wiedzy na temat mieszkańców jeziora,
- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody,
- współpracowanie z innymi dziećmi.

„Moja miejscowość”
- rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- poznanie i utrwalanie nazw i funkcji pomieszczeń znajdujących się w domu,
- ćwiczenia w porównywaniu wielkości,
- rozwijanie zainteresowań historią miejsca, w którym mieszkamy,
- zapoznanie z wyglądem herbu Grudziądza.

 

GRUDZIEŃ 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja (także postacią historyczną)
 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych, które trzeba dokarmiać o tej porze roku
 • poznanie znaczenia słów: tradycja, zwyczaj – poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych  
 • poznawanie właściwości śniegu (lodu)
 • poznanie przygód bohaterów wybranych bajek
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie analizy słuchowej wyrazów (dzielenie na sylaby).
 • rozwijanie mowy dialogowej, kreatywności słownej
 • rozwijanie umiejętności stosowania odpowiedniej siły głosu w czasie mówienia
 • rozwijanie umiejętności mówienia o sobie
 • kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób
 •  i przedmiotów; relacja wysoki – niski
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określenia tyle samo, tworzenie zbiorów równolicznych
 • kształtowanie umiejętności określania wielkości mały – duży,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowego
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, pomysłowości i wyobraźni
 • rozwijanie sprawności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych, próba mieszczenia się w konturze
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie - czerpanie radości i satysfakcji     ze wspólnej pracy i zabawy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • śpiewanie piosenek
 • kształtowanie poszanowania książki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZAJACE”  ODDZIAŁ VIII

STYCZEŃ 2022

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych, które trzeba dokarmiać o tej porze roku
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności                        i w konfrontacji z rówieśnikami
 • rozwijanie analizy słuchowej wyrazów (dzielenie na sylaby).
 • rozwijanie mowy dialogowej, kreatywności słownej
 • rozwijanie umiejętności stosowania odpowiedniej siły głosu w czasie mówienia
 • rozwijanie umiejętności mówienia o sobie
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określenia tyle samo, tworzenie zbiorów równolicznych
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • kształtowanie umiejętności określania wielkości mały – duży,
 • doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowego
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, pomysłowości i wyobraźni
 • rozwijanie sprawności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych, próba mieszczenia się                       w konturze
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie - czerpanie radości i satysfakcji     ze wspólnej pracy i zabawy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • śpiewanie piosenek
 • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
 • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.

 

 

 

 

ZAJĄCE– ODDZIAŁ VIII

LUTY 2022

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków
 • prawidłowe reagowanie ruchem na tempo i dynamikę utworu
 • rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych i obrazkowych
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami – także nieprzyjemnymi
 • szacunek dla emocji swoich i innych osób
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania
 • uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej
 • prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • współdziałanie z dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności
 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka i Polak)
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych
 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów
 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi
 • określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec 2022r.


W marcu jak w garncu
- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody
- Poszerzanie doświadczeń plastycznych
- Usprawnianie techniki liczenia
- Wyrabianie umiejętności płynnego poruszania się

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
- Promowanie zdrowego stylu życia
- Kształtowanie wrażliwości dotykowej
- Wyrabianie świadomości, że należy spożywać zdrowe pokarmy
- Wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania i nazywania warzyw
- Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego przygotowywania potraw
- Zapoznanie ze sposobem sadzenia cebuli

Nadchodzi wiosna
- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat charakterystycznych cech wiosny
- Zapoznanie z nową techniką plastyczną – origami
- Doskonalenie umiejętności odwzorowywania układu rytmicznego
- Doskonalenie pamięci muzycznej
- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat życia bocianów

W gospodarstwie
- Utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
- Doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami
- Utrwalenie nazw kolorów i kwiatów
- Zapoznanie ze zwierzętami domowymi i ich dziećmi
- Wzbogacanie wiedzy na temat krów

Zabawy w teatr
- Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych
- Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
- Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się liczebnikami głównymi
- Doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki
- Poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy: pacynka, marionetka, kukiełka

 

- Rozpoznawanie ptaków i dokarmianie ich

- Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą

- Rozwijanie intuicji geometrycznej

- Rozwijanie sprawności manualnej ręki

- Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych

- Określanie liczebności elementów zbioru
- Rozwijanie  umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności kształtowania radości z przygotowania prezentu dla innych

- Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- Poznanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat karnawału

- Przedstawianie muzyki ruchem z wykorzystaniem apaszek

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania położenia przedmiotów w przestrzeni

- Podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych