• poznanie i nazywanie oznak zimy

 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy

 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • wyzwalanie ekspresji twórczej

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • umiejętność wyrażania uczuć

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • zapoznanie z instrumentem perkusyjnym

 • określanie sposobów wyrażania miłości

 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy

 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami 

 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • składanie obrazka z części

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 • relaks, wyciszenie

 

 

 1. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2023r

 

 1. Przygotowanie ludzi do zimy:

- poznanie niektórych sposobów przygotowania przetworów z owoców i warzyw,

- ukazanie wartości odżywczych surówek,

- wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi,

- rozwijanie skoczności i koordynacji ruchów,

- zapoznanie z wybranymi potrawami z ziemniaków.

 

 1. Jesienna szaruga:

- zapoznanie z symbolami pogody,

- ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni,

- uświadamianie konieczności ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych,

- doskonalenie umiejętności wycinania,

- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

 

 1. Jestem małym patriotą:

- zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego,

- wyrabianie zamiłowania do swojego miejsca zamieszkania,

- poznanie stolicy Polski,

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- wdrażanie do poprawnego używania określeń: większy, mniejszy, wyższy, niższy,

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 

 1. Jak przekazujemy informację:

- zachęcanie do pisania listów do bliskich i znajomych,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- zapoznanie ze sposobem przekazywania informacji dawniej i dziś,

- utrwalenie nazw figur geometrycznych.

 

 1. Mój przyjaciel Miś:

- zapoznanie z techniką malowania widelcem,

- zapoznanie z historią pluszowego misia,

- doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu,

- zachęcanie do słuchania muzyki poważnej,

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niedźwiedzi.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2023r.

Jestem w przedszkolu:
- ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji,
- kształtowanie schematu własnego ciała,
- wdrażanie do przestrzegania zasad przyjętych w grupie,
- nauka przeskoku obunóż przez przeszkodę.

Jestem grzecznym przedszkolakiem:
- rozwijanie inwencji twórczej,
- wyrabianie poczucia rytmu,
- doskonalenie techniki przeliczania,
- doskonalenie stania jednonóż.

Droga do przedszkola:
- utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- doskonalenie percepcji słuchowej,
- doskonalenie klasyfikowania wg. Danej cechy,
- utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

Jesień w parku:
- ukazanie piękna jesiennego krajobrazu,
- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni.
- utrwalenie znajomości wybranych drzew liściastych i iglastych,
- utrwalenie nazw dni tygodnia.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2023r.:

Rozpoznawanie pór roku i dostrzeganie ich stałego następstwa. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
Poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka bezpiecznych zachowań podczas wycieczki. Nauka zasad właściwego zachowania się w miejscu publicznym.
Wzbudzanie szacunku dla świata przyrody. Zdobywanie informacji na temat drzew.
Rozwijanie sprawności manualnych. Ćwiczenia sprawności grafomotorycznych. Usprawnianie motoryki małej.
Nauka przeliczania. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozwijanie zdolności matematycznych poprzez przeliczanie i szacowanie elementów w zbiorach.
Zdobywanie informacji na temat pracy nauczyciela.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zdobywanie informacji na temat owoców i warzyw.
Rozwijanie aktywności twórczej poprzez zabawy dramowe. Tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy.
Wyrabianie postawy opiekuńczej w stosunku do zwierząt. Poznawanie zwierząt domowych. Zdobywanie informacji na temat zawodu groomera. Zdobywanie podstawowych informacji na temat koni.
Zapoznanie z walutą obowiązującą w Polsce. Wdrażanie do oszczędzania pieniędzy. Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawę w sklep.
Kształtowanie zachowań proekologicznych. Uwrażliwianie na konieczność oszczędzania wody i prądu.