Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad 2021r.:

 

- Znajomość numerów alarmowych i  zasad bezpieczeństwa

- Znajomość cyfry "4", tworzenie zabaw równolicznych

- Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów

- Rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych

- Podejmowanie prób śpiewania hymnu państwowego

- Zrozumienie obiegu wody w przyrodzie

- Improwizowanie ruchem do muzyki

ZAJĄCE– ODDZIAŁ VIII

PAŹDZIERNIK 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • wykazywanie sprawności ciała i koordynacji
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy szanowanie emocji swoich i innych
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • współpraca z rówieśnikami
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • przestrzeganie zasad w grupie wskazywanie ważnych wartości
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, otwartość
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw
 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 • uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści
 • wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny
 • wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych
 • wysłuchiwanie głoski w nagłosie
 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk charakterystycznych dla jesieni
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat mieszkańców drzew
 • rozpoznanie wybranych gatunków drzew (liście i ich owoce)
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów
 • eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem