ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2021r.

 

 1. Dbamy o bezpieczeństwo
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób w otoczeniu
 • dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • 2. Kochamy Cię, Polsko!
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego
 • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych
 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach

3. Deszczem malowane

 • rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia

4. Nasze emocje

 • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

 1. „ Idzie jesień przez świat”- poznanie charakterystycznych cech jesieni; kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości , opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się na forum emocjami, odczuciami; kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata. „ O jak osa” – wprowadzenie liter: o, M analiza i synteza słuchowa wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski - o
  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów. Zabawy matematyczne: badanie równoliczności zbiorów, zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1, 2.
 2. „ Jesienne warzywa” – poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; kształtowanie percepcji słuchowej. Zabawy matematyczne: kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie logicznego myślenia. Zajęcia umuzykalniające – przekładanie rytmu na słuch, rozwijanie wrażliwości słuchowej. Zapoznanie z literą A, a
  w słowie „ aparat”.
 3. „ O sobie samym” – wprowadzenie pojęcia: odwaga– rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu. Wprowadzenie, wskazywanie i podawanie nazwy litery M, m na podstawie wyrazu: mama; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Wskazywanie i podawanie nazw podstawowych figur geometrycznych. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Nauka piosenki pt. „ Podaj rękę koleżance ”.
 4. „ Nasze zmysły” – rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia: odwaga . Wprowadzanie, wskazywanie i podawanie nazwy litery E, e na podstawie wyrazu ekran; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Zabawy matematyczne – „ Koty” – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4. Zabawy plastyczno – konstrukcyjne.