ajęcia z języka angielskiego

 W czerwcu będą realizowane następujące tematy:

 Musical instruments: piano, guitar, drum, trumpet, violin

 Sports: volleyball, basketball, football, tennis

Holidays: sea, lake, mountains, sunbathe

 The holidays

 The holidays are near,

 (dzieci poruszają się po obwodzie koła)

 the holidays are here.

 (zatrzymują się)

 So clap your hands and say:

 (podnoszą ręce na wysokość ramion)

 Hooray!Hooray!Hooray!

 (klaszczą trzy razy)

 It’s time to go to the beach,

 (maszerują)

 it’s time to swim in the sea.

 (naśladują pływanie)

 It’s time to play with fiends.

 (machają)

 It’s time to eat ice cream.

 (masują się po brzuchu)

The holidays are near….

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0

 https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

 

1. Moja miejscowość, mój region – wskazywanie różnic między miastem a wsią.
Obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy, poznawanie nazw mijanych ulic.
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Rozwiązywanie zadań tekstowych,
przedstawienie działań w zapisie.

2. Moja ojczyzna – podawanie nazwy kraju w którym mieszkamy oraz stolicy,
zapoznanie z mapą Polski, ukształtowaniem terenu, wybranymi miastami.
Zapoznanie z nazwami państw Europy i z symbolami Unii Europejskiej.
Zabawy i ćwiczenia klasyfikacyjne, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

3. Łąka w maju - dostrzeganie piękna majowej przyrody, zapoznanie ze zwierzętami
żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami. Poznawanie budowy biedronki.
Zapoznanie z figurą – sześcianem, rozwijanie umiejętności szeregowania.
Ćwiczenia w czytaniu sylabami krótkich tekstów.

4. Święto rodziców – wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami na temat swoich rodziców.
Budzenie szacunku względem rodziców, pomaganie rodzicom w drobnych
pracach domowych. Ćwiczenia w pisaniu, w liniaturze wyrazów i krótkich zdań.
Określanie wzrostu, stosowanie wyrażeń: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu.