Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec 2023r.:


Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych osób,
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
Rozwijanie umiejętności wokalnych,
Rozwijanie motoryki małej,
Wdrażanie do kulturalnych zachowań,
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
Rozwijanie ciekawości poznawczej,
Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,
Uświadamianie dzieciom podobieństw między różnymi dziećmi,
Integracja grupy poprzez wspólne zabawy,
Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,
Rozwijanie mowy,
Umuzykalnianie dzieci,
Utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej.
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,
Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
Rozwijanie koncentracji uwagi,
Rozwijanie sprawności narządów mowy,
Umuzykalnianie dzieci- poznawanie i melodii piosenek,
Utrwalanie umiejętności liczenia oraz grupowania przedmiotów,
Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ 2023r.
-rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
- przebywa na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach,
- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
- dzieli się zabawkami z innymi dziećmi,
- przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- różnicuje głosy zwierząt, pojazdów, naśladuje ruchy, gesty, głosy ludzi, zwierząt,
- dostrzega podobieństwa między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
- słucha uważnie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
- wypowiada się prostymi zdaniami,
- recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze
- uczestniczy w krótkich programach artystycznych,
- poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
- śpiewa piosenek razem z osobą dorosłą.
- rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
- rozpoznaje przedmioty, rośliny za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku,
słuchu,
- poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu - rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi,
- nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
- pełni role społeczne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
- liczy z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
- składa pocięty obrazek w całość według podanego wzoru.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi
w zakresie 1-6,
- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,
- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,
- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie pamięci odtwórczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,
- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec 2023r.:

Robimy zakupy
- Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem sklepu, pracą sprzedawcy – ekspedientki
- Zapoznanie dzieci ze sposobem ekonomicznego robienia zakupów
- Zapoznanie dzieci z wyglądem portmonetki oraz jej przeznaczeniem
- Wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej
- Rozpoznawanie monety 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknotu 10 zł

Skąd bierzemy pieniądze
- Zapoznanie dzieci z zawodami, które wykonują kobiety oraz z rolami jakie magą one pełnić w życiu
- Zapoznanie z funkcjonowaniem banku, pracą kasjerów, doradców
- Poznanie sposobów oszczędzania i przechowywania pieniędzy
- Wyjaśnienie znaczenia słowa skarbonka
- „Mali przedsiębiorcy” – instrumentacja piosenki – doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach

Tydzień Bajek Polskich
- Zapoznanie dzieci z bajkami : „Reksio”, „Miś Uszatek”, „Bolek i Lolek”, „Pomysłowy Dobromir”,
- Nauka podstawowych zwrotów języka migowego
- Gimnastyka mózgu wg P. Dennisona
- Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej

Marcowa pogoda
- Kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody
- Wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody
- Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami
- Ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, tap, hop, chlap,
- Dodawanie i przeliczanie w zakresie 8, wyodrębnianie składników liczby 8

Witamy wiosnę
- Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi wiosną
- Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza i ilustracji
- Rozwijanie twórczości plastycznej, poprzez wspólne tworzenie portretu Pani Wiosny
- Kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu
- Wyrabianie opiekuńczej postawy wobec roślin
- Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc na STYCZEŃ 2023r.

Witamy Nowy Rok
- utrwalenie nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia
- rozwijanie zwinności i szybkości
- zapoznanie z piosenką „Miesiące”
- dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku
- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. charakterystycznych cech pór roku

Karnawał
- zapoznanie z wyglądem litery „U” i „u” drukowanej i pisanej
- kształtowanie rozumienia pomiaru długości
- rozwijanie ekspresji ruchowej
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała

Babcia i dziadek
- rozwijanie szacunku do osób starszych
- ustalanie więzi pokrewieństwa
- wzmacnianie więzi rodzinnych
- zapoznanie z piosenką „Moja babcia”
- zapoznanie z wyglądem cyfry 8
- poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
- uświadomienie dzieciom potrzeby systematycznego dokarmiania ptaków

Życie w krainie lodu i śniegu
- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. życia w różnych częściach świata
- pokonywanie toru przeszkód
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- zapoznanie z piosenką „Eskimosek”
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt polarnych
- ćwiczenie odporności emocjonalnej