Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na Maj 2022r.

Jestem Europejczykiem:
- Zapoznanie dzieci z nazwami krajów sąsiadujących z Polską
- Zapoznanie dzieci z nazwami krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, flagą, hymnem i walutą Unii Europejskiej
- Kształtowanie szacunku do własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej
- Zachęcanie do zgodnej, wspólnej zabawy, używania zwrotów grzecznościowych
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z drabinek i zjeżdżalni w ogrodzie przedszkolnym

Na majowej łące:
- Rozpoznawanie i nazywanie roślin oraz zwierząt żyjących na łące, wdrażanie do zachowania ostrożności stosunku do owadów
- Zapoznanie z cyklem rozwoju motyla
- Zapoznanie z liczbą „10” i zapisem graficznym
- Kształtowanie umiejętności przeliczania, utrwalenie liczebników porządkowych, uświadomienie dzieciom na czym polega symetria

Zawody:
- Wprowadzenie litery „z, Z”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „zamek”
- Utrwalenie nazw i specyfiki różnych zawodów, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji
- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na cechy ilościowe i jakościowe
- Aktywizowanie wyobraźni ruchowej podczas przedstawiania określonych czynności za pomocą ruchu

Kocham mamę i tatę:
- Budzenie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców oraz pozostałych członków rodziny
- Uświadamianie dzieci co znaczy „szczęśliwa rodzina” (miłość, szacunek, wspólny czas, rozmowa, wzajemna pomoc)
- Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej podczas ćwiczeń , zabaw ruchowych i tanecznych
- Utrwalenie znaków: <, >, =, +, - oraz zapisu cyfr i działań matematycznych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na Kwiecień 2022r.

Wielkanoc:
- Wprowadzenie litery „w, W”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „waga”
- Zapoznanie z różnymi rodzajami wag, ich wyglądem i przeznaczeniem
- Zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami Świąt Wielkanocnych
- Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat, np.: przygotowujemy się do świąt, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami
- Zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania jajek

Mój dom:
-Zapoznanie z nazwą i wyglądem różnych domów: blok, wieżowiec, domy szeregowe, bliźniak, dom jednorodzinny
- Utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania
- Porównywanie położenia przedmiotów w przestrzeni (wysoko - nisko, wyżej - niżej)
- Układanie działań matematycznych za pomocą cyfr i znaków
- Doskonalenie umiejętności czytania

Dbamy o Ziemię:
- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
- Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka (pożary lasów, zatrucie wody, powietrza, zaśmiecanie)
- Ukazanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
- Krążenie wody w przyrodzie
- Recykling, segregacja śmieci

Jestem Polakiem:
- Wprowadzenie litery „f, F”, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „flaga”
- Zapoznanie z historią powstania Państwa Polskiego, kształcenie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości
- Utrwalenie symboli narodowych i barw ojczystych
- Zapoznanie z Polską walutą, umiejętnością posługiwania się pieniędzmi
- Zapoznanie z wielkimi Polakami i ich osiągnięciami
- Piękna nasza Polska cała – przybliżenie cech polskich regionów, mapa Polski

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec 2022r.


W marcu jak w garncu
- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody
- Poszerzanie doświadczeń plastycznych
- Usprawnianie techniki liczenia
- Wyrabianie umiejętności płynnego poruszania się

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
- Promowanie zdrowego stylu życia
- Kształtowanie wrażliwości dotykowej
- Wyrabianie świadomości, że należy spożywać zdrowe pokarmy
- Wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania i nazywania warzyw
- Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego przygotowywania potraw
- Zapoznanie ze sposobem sadzenia cebuli

Nadchodzi wiosna
- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat charakterystycznych cech wiosny
- Zapoznanie z nową techniką plastyczną – origami
- Doskonalenie umiejętności odwzorowywania układu rytmicznego
- Doskonalenie pamięci muzycznej
- Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat życia bocianów

W gospodarstwie
- Utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
- Doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami
- Utrwalenie nazw kolorów i kwiatów
- Zapoznanie ze zwierzętami domowymi i ich dziećmi
- Wzbogacanie wiedzy na temat krów

Zabawy w teatr
- Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych
- Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
- Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się liczebnikami głównymi
- Doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki
- Poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy: pacynka, marionetka, kukiełka