ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2023r.

W lodowej krainie:
- poszerzanie wiedzy o świecie,
- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
- doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi
w zakresie 1-6,
- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Zwierzęta afrykańskie:
- poznanie wybranych zwierząt egzotycznych,
- kształtowanie pojęć: zoo, sawanna,
- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
- rozwijanie poczucia słuchu, zachęcanie do tworzenia muzyki,
- nabywanie umiejętności tworzenia zbioru w oparciu o podane cechy elementu zbioru,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

U fryzjera:
- poznanie wyposażenia salonu, czynności fryzjera,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera,
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.
- rozwijanie sprawności manualnej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

W kuchni:
- zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni,
- zapoznanie z wyposażeniem kuchni,
- rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,
- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
- zapoznanie z pojęciem ,,dyrygent’’,
- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej.

Zielony ogródek w sali:
- rozwijanie pamięci odtwórczej,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- kształtowanie nawyku dbania o rośliny,
- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,
- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,
- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc na STYCZEŃ 2023r.

Witamy Nowy Rok
- utrwalenie nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia
- rozwijanie zwinności i szybkości
- zapoznanie z piosenką „Miesiące”
- dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku
- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. charakterystycznych cech pór roku

Karnawał
- zapoznanie z wyglądem litery „U” i „u” drukowanej i pisanej
- kształtowanie rozumienia pomiaru długości
- rozwijanie ekspresji ruchowej
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała

Babcia i dziadek
- rozwijanie szacunku do osób starszych
- ustalanie więzi pokrewieństwa
- wzmacnianie więzi rodzinnych
- zapoznanie z piosenką „Moja babcia”
- zapoznanie z wyglądem cyfry 8
- poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
- uświadomienie dzieciom potrzeby systematycznego dokarmiania ptaków

Życie w krainie lodu i śniegu
- wzbogacenie wiedzy dzieci nt. życia w różnych częściach świata
- pokonywanie toru przeszkód
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- zapoznanie z piosenką „Eskimosek”
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt polarnych
- ćwiczenie odporności emocjonalnej

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na LISTOPAD 2022r.

Jesienna szaruga:
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”,
- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni,
- zapoznanie z liczba 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
- doskonalenie sprawności manualnej.

Mały patriota:
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”,
- umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi,
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy- flaga, godło,
- zapoznanie Z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”,
- ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych (wspólne obchodzenie świąt narodowych, śpiewanie pieśni patriotycznych),
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

W co się bawić kiedy pada deszcz?
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „y”, „Y”,
- doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów,
- rozpoznawanie i nazywanie emocji,
- zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,
- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5,
- doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych”.

Mój przyjaciel miś.
- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „l”, „L”,
- doskonalenie sprawności manualnej,
- zapoznanie z historią powstania pluszowego misia,
- zapoznanie dzieci ze znakami >,<,=,
- wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień 2022r.:
„ Chcę być Świętym Mikołajem” – wprowadzenie liter „ r, R” , doskonalenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza, doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie. Zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 6, rozwijanie myślenia matematycznego. Śpiewanie kolęd – wyjaśnienie pojęcia „ kolęda”. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

„ Pada śnieg – święta tuż, tuż” – „ Lubię zimę” – opowiadanie twórcze, rozwijanie aktywności słownej. Zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 7, rozwijanie myślenia matematycznego, wyrabianie umiejętności przełożenia tekstu literackiego na język matematyczny. „ Jaki jest śnieg” – zabawa badawcza. ” Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

„ Zbliżają się święta” – „ Świąteczne tradycje – rozmowa, przypomnienie zwyczajów
i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyjaśnienie pojęcia – tradycja. „ Figury geometryczne” – zabawa dydaktyczna: utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech. Śpiewanie kolęd. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

„ Wspomnienie świąt” – swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące spotkania wigilijnego, tradycji. „ Prezenty” – zabawa matematyczna; sprawne przeliczanie, ustalanie więcej czy mniej. Wspólne śpiewanie kolęd. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na Październik:

Jesień w ogrodzie • Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej • Pisanie nowo poznanej litery „A”, „a” po śladzie • Zapoznanie dzieci z warzywami rosnącymi w ogrodzie, ich wyglądem i przeznaczeniem • Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania • Doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych • Zapoznanie z liczbą „3” w aspekcie kardynalnym i porządkowym • Zapoznanie z różnymi przetworami, które znajdują się w spiżarni • Ćwiczenia kształtujące stopę

Życie zwierząt w jesiennym lesie • Zapoznanie z literą „M, m” wielka i małą, drukowaną i pisaną • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej • Zapoznanie ze zwyczajami wiewiórki pospolitej • Kształtowanie nawyku doprowadzania pracy do końca • Rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie „3” i zapisu działania • Kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia Nauczyciela • Poszerzanie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami w okresie zimy

Ptaki jesienią • Zapoznanie z literą „T, t” wielką i mała, drukowana i pisaną • Nauka ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów równocześnie • Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu • Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej • Poznawanie utworów muzyki poważnej • Kształtowanie poczucia rytmu • zapoznanie z budowa ptaków oraz ciekawostkami z życia sowy

Jesienna pogoda • Określanie pogody i charakterystyczne zjawiska dla aktualnej pory roku na podstawie obserwacji zanotowanych w kalendarzu pogody • Zapoznanie z litera „I, i” wielka i małą, drukowana i pisaną • Dzielenie nazwy przedmiotów na głoski i wyodrębnianie poszukiwanej głoski, dokonywanie analizy • Układanie reguł zabaw ruchowych z elementem współzawodnictwa • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią • Rozwijanie pomysłowości podczas tworzenia pracy • Rozwijanie wyobraźni • Kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 6