1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy-miasto Grudziądz na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców.

Wzór karty zgłoszeniowej określa regulamin organizacyjny Żłobka.
Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650,1544 i 1629).
2. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do Żłobka. Dyrektor Żłobka w terminie do końca czerwca każdego roku informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z dniem 1 września danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę występowania wolnych miejsc.
4.Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności:

1)dzieci niepełnosprawne,

2)dzieci z rodziny wielodzietnej,

3)dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i/lub uczą się/studiują w trybie dziennym,

4)dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

5)dzieci rodziców samotnie je wychowujących.

5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Grudziądzu

Oświadczenie rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w żłobku

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o niepełnosprawnościWyżej wymienione dokumenty: kartę zgłoszenia oraz oświadczenia należy złożyć do biura przedszkola w budynku przy ul. Łęgi 17 od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Więcej informacji pod nr tel. 609 004 672, 56 46 326 42

   

opłata za pobyt dziecka w żłobku

424,20 zł

stawka żywieniowa

10,61 zł