Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy - miasto Grudziądz - miasta na prawach powiatu.
Osoba prowadząca placówkę dyrektor mgr Brygida Bagniewska.
Do żłobka uczęszczają dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.
Żłobek orgnizuje opiekę nad dziećmi:
1. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6:00-16:00
2. przez cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej:
a) termin przerwy wakacyjnej w pracy Żłobka trwający łącznie 1 miesiąc ustalany jest corocznie przez dyrektora Żłobka i zatwierdzany w arkuszu organizacji Żłobka,
b) z chwilą zatwierdzenia w arkuszu organizacj Żłobka, dyrektor Żłobka podaje do wiadomości rodziców termin przerwy zatwierdzony na dany rok,
c) w okresie przerwy wakacyjnej Żłobek nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.


Cel i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji:
1.Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności
opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju
dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w
którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest
objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Do podstawowych zadań żłobka należy:
1) zapewnienie zorganizowanej opieki nad dziećmi: pielęgnacyjnej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiednio do potrzeb dzieci i możliwości
Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
2) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci
poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem
dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony
personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
3) organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności
i zainteresowań dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających
motorykę i umiejętności umysłowe dziecka, zgodnie z wrodzonym
potencjałem dziecka i jego możliwościami rozwojowymi,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój,
w tym zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych,
dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych,
5) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych
poza nim,
6) zapewnienie dzieciom w żłobku prawidłowego żywienia dostosowanego do
wieku i diety dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
w zakresie dietetyki,
7) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez informowanie
o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem
i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie
wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego
rozwoju dziecka,
8) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego
rozwoju dziecka.

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku

6:00 – 8:00 przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne i inne,
8:00 – 8:10 zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
8:10 – 8:30 śniadanie,
8:30 – 9:00 zabiegi pielęgnacyjne po śniadaniu,
9:00 – 10:30 zajęcia organizowane przez opiekunki wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju,
10:30 – 11:00 zabiegi higieniczne i przygotowanie obiadu,
11:00 – 11:30 obiad,
11:30 – 12:00 zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie do snu
12:00 – 13:30 leżakowanie,
13:30 –13:50 zabiegi higieniczne po leżakowaniu i przygotowanie do podwieczorku,
13:50 – 14:10 podwieczorek,
14:10 – 14:30 zabiegi higieniczne po podwieczorku,
14:30 – 16:00 zabawy w salach lub w ogródku, zajęcia dowolne i organizowane przez opiekunki. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, odbiór dzieci .

Oddział SŁONECZKA
Aneta Jesionowska - opiekunka dziecięca
Anna Rocol -opiekunka dziecięca

Oddział STOKROTKI
Teresa Wenta - opiekunka dziecięca
Renata Czajkowska- pielęgniarka dyplomowana
Autor: Aga