1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy-miasto
Grudziądz na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców. Wzór karty zgłoszeniowej
określa regulamin organizacyjny Żłobka.
Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650,1544 i 1629).
2. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do Żłobka. Dyrektor Żłobka w terminie do końca
czerwca każdego roku informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z dniem 1 września
danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę
występowania wolnych miejsc.
4.Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności:

1)dzieci niepełnosprawne,

2)dzieci z rodziny wielodzietnej,

3)dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i/lub uczą się/studiują w trybie dziennym,

4)dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

5)dzieci rodziców samotnie je wychowujących.

5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom
właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza
nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU

OŚWIADCZENIE Rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w żłobku


Wyżej wymienione dokumenty: kartę zgłoszenia oraz oświadczenie należy złożyć do biura przedszkola w budynku przy ul.Łęgi 17
od godz. 7:00 do godz.15:00

Oddział żłobkowy:
opłata za pobyt dziecka w żłobku225,00 zł
stawka żywieniowa wynosi5,63 zł


KOMUNIKAT
Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Grudziądzu
podaje termin przerwy wakacyjnej:
od 15.07.2019 r. do 15.08.2019 r.
W okresie przerwy wakacyjnej żłobek nie sprawuje
opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.

Autor: Aga