Dokumenty związane z rekrutacją do przedszkola prosimy składać w budynku przy ul. Łęgi 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 • Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli miejskich można składać od 1 marca do  31 marca 2024 r.
 • Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz
 • Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji) i wygenerowany z systemu elektronicznego wydruk składają tylko
  w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). Niezłożenie wniosku w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
 • W rekrutacji mogą brać udział dzieci z rocznika 2021 oraz starsze.
 • Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy-miasto Grudziądz.

Dzieci zamieszkałe poza gminą-miasto Grudziądz nie będą miały możliwości złożenia wniosku w elektronicznym systemie w rekrutacji podstawowej (możliwość taka pojawi się dopiero w naborze uzupełniającym, jeżeli po rekrutacji podstawowej będą wolne miejsca).

 • Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny dziecka

- niepełnosprawność dziecka

- niepełnosprawność jednego z rodziców

- niepełnosprawność obojga rodziców

- niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

- objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, wynikające z Uchwały Nr XXXIV/18/17 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli:

- dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w trybie dziennym - 100 punktów,

- dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego się/studiującego w trybie dziennym - 40 punktów,

- rodzeństwo dziecka uczęszczające obecnie do tego samego przedszkola - 30 punktów,

- dziecko potrzebujące wydłużonej opieki co najmniej 9 godzin pobytu w przedszkolu - 20 punktów.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 16.04.2024 r.
 • Rodzice dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, w terminie do 23.04.2024 r., składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych.
 • Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 20.05.2024 r., a składanie wniosków zakończy się 24.05.2024 r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do tego samego przedszkola