Bezpośrednia obsługa interesantów w placówce zostaje zawieszona do odwołania.

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola i do żłobka oraz korespondencję należy pozostawić  w skrzynce umieszczonej na budynku przedszkola.
 2. Odbiór zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do placówki odbywać się będzie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 We wszystkich pozostałych sprawach zalecamy kontakt:

 Telefony:  56 46 326 42, 609-004-672

 e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*****************************************************************************************************************

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 • Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli miejskich można składać od 1 marca do  31 marca 2022 r.
 • Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz
 • Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji) i wygenerowany z systemu elektronicznego wydruk składają tylko
  w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). Niezłożenie wniosku w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
 • W rekrutacji mogą brać udział dzieci z rocznika 2019 oraz starsze.
 • Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy-miasto Grudziądz.
 • Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny dziecka

- niepełnosprawność dziecka

- niepełnosprawność jednego z rodziców

- niepełnosprawność obojga rodziców

- niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

- objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria, wynikające z Uchwały Nr XXXIV/18/17 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli:

- dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w trybie dziennym - 100 punktów,

- dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego się/studiującego w trybie dziennym - 40 punktów,

- rodzeństwo dziecka uczęszczające obecnie do tego samego przedszkola - 30 punktów,

- dziecko potrzebujące wydłużonej opieki co najmniej 9 godzin pobytu w przedszkolu -    20 punktów.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22.04.2022 r.
 • Rodzice dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, w terminie do 29.04.2022 r., składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych.
 • Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 23.05.2022 r., a składanie wniosków zakończy się 27.05.2022 r.

 

                                                             UWAGA! ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

                                                  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 -

                                                       od       01.03.2022 r.   do   31.03.2022 r.

                                              odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

                                                   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz

                                              /tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

                                        Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022,

                                       których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”,

                     są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

 

                                                       Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy

                                                        wydrukować wypełniony wniosek i dostarczyć go

                                                   w nieprzekraczalnym terminie do skrzynki korespondencyjnej

                                                     w budynku przedszkola przy ul. Łęgi 17 - do 31.03.2022 r. -

                           wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

                                                              branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

                          /druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

                                   Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności

                                           itp., należy załączyć poświadczone swoim podpisem za zgodność z oryginałem.

                                         Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

                                                                   Po zakończeniu naboru elektronicznego  -

                                                 Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

                                                           Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do tego samego przedszkola