KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH Z ZAKRESU WIZERUNKU ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1 z późn.zm.), zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”, ul. Łęgi 17, 56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, adres
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (56) 45 10 471 lub 470
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w przedszkolu oraz ochrony mienia (dotyczy pracowników niepedagogicznych, administracji),
 5. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 108a Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w przedszkolu oraz ochrony mienia (dotyczy pracowników pedagogicznych),
 6. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających przedszkole.
 7. Odbiorcami zarejestrowanych przez monitoring danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. sąd , policja, prokuratura), osoby poszkodowane, jak i podmioty z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług dotyczących naprawy i konserwacji sprzętu wchodzącego w skład monitoringu wizyjnego.
 8. Zapis z monitoringu przechowywany będzie przez okres 30 dni. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe są nadpisywane w taki sposób, że niemożliwy jest ich odczyt. W przypadku zapisu z monitoringu, który stanowi dowód w sprawie, okres przechowywania może ulec wydłużeniu.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00
 11. Podanie danych osobowych jakim jest wizerunek jest dobrowolne i rozpoczyna się w chwili wejścia na teren/do obiektu przedszkola. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez monitoring wizyjny skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu

********************************************************************************************

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”, 56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim „RZĄDZ” w Grudziądzu jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ", z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Łęgi 17.
 2. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

         a) Listownie: ul. Łęgi 17, 86-300 Grudziądz,

         b) Telefonicznie: tel. 56 46 326 42,

         c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 45 – 10 – 471, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych zawartych
  w wiadomości przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przechowywane w celach archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w korespondencji mogą być:

          a) Minister Cyfryzacji w przypadku, gdy do przekazania informacji użyła/-ł Pani/Pan formularzy zamieszczonych na ePUAP

          b) w przypadku awarii systemów informatycznych – firmie, która wspiera Przedszkole Miejskie „RZĄDZ” w Grudziądzu w pracach serwisowych.

      6. Państwa dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z przyjętymi w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ"      zasadami prowadzenia poczty elektronicznej przez okres 60 miesięcy od dnia, w którym zakończono czynności w sprawie obsługi korespondencji.

      7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu.

      8.Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam kontakt oraz podjęcie działań w sprawie opisanej w wiadomości elektronicznej.

      9.Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia w przypadku wykrycia błędu), usunięcia danych (oprócz sytuacji w których ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

      10.Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

 

Stan na dzień: 17.10.2022 r.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Żłobku Miejskim Nr 1 w Grudziądzu jest Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Mastalerza 6.
 2. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

          a)Listownie: ul. Mastalerza 6, 86-300 Grudziądz,

          b)Telefonicznie: tel. 56 46 312 02,

          c)e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Smelkowska, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 45 – 10 – 471, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz danych zawartych
  w wiadomości przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz przechowywane w celach archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w korespondencji mogą być:

          a) Minister Cyfryzacji w przypadku, gdy do przekazania informacji użyła/-ł Pani/Pan formularzy zamieszczonych na ePUAP

          b) w przypadku awarii systemów informatycznych – firmie, która wspiera Żłobek Miejski Nr 1 w Grudziądzu w pracach serwisowych.

      6. Państwa dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z przyjętymi w Żłobku Miejskim Nr 1 zasadami prowadzenia poczty elektronicznej przez okres 60 miesięcy od dnia, w którym zakończono czynności w sprawie obsługi korespondencji.

      7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani poddawane profilowaniu.

      8.Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam kontakt oraz podjęcie działań w sprawie opisanej w wiadomości elektronicznej.

     9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia w przypadku wykrycia błędu), usunięcia danych (oprócz sytuacji w których ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

     10. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

 

Stan na dzień: 17.10.2022 r.